Pravila korišćenja

Preuzmite – Reklamacioni pravilnik

Preuzmite – Obaveštenje o uslovima prodaje na daljinu


Opšti uslovi korišćenja

Dobrodošli na internet prodavnicu – Eklix!
Eklix.rs i saradnici Vam pružaju svoje usluge pod uslovima u nastavku. Posetom ili kupovinom na Eklix.rs, prihvatate bez ograničenja, ove uslove. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Ukoliko se iz bilo kog razloga neki od navedenih uslova bude smatrao nevažećim ili neprimenljivim, taj uslov će smatrati odvojenim i neće uticati na valjanost i primenljivost ostalih uslova.


Ostali uslovi i izmena podataka

Molimo Vas da se upoznate i sa našim ostalim uslovima i pravima, poput „Dostava“, „Reklamacije“ itd. koji se nalaze na stranici „Korisnička podrška“, a koji se se takođe primenjuju pri Vašoj poseti ovom sajtu. Eklix.rs zadržava pravo da vrši izmene sadržaja ovog web sajta, uključujući i ova „Prava i uslove korišćenja“, bez prethodnog obaveštavanja korisnika.


Izuzeće od odgovornosti

Ovaj internet sajt koristite na sopstveni rizik. Eklix.rs nije odgovoran za eventualnu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja ovog internet sajta ili njegovog sadržaja, direktno ili indirektno.


Ovlašćenja i pristup internet sajtu

Eklix.rs Vam daje ograničeno ovlašćenje za pristup i ličnu upotrebu ovog internet sajta, ali ne i za preuzimanje sadržaja (izuzev privremenog skladištenja podataka, tzv. „cache“) ili modifikovanje bilo kog dela istog, osim u slučaju pismene saglasnosti od strane Eklix.rs. Ovo ovlašćenje ne uključuje bilo kakvu preprodaju ili komercijalnu upotrebu ovog internet sajta ili njegovog sadržaja: bilo kakvo prikupljanje i dalje korišćenje kataloga proizvoda, opisa proizvoda ili cena; bilo kakvo dalje korišćenje ovog internet sajta i njegovog sadržaja; bilo kakvo preuzimanje ili kopiranje podataka sa privatnih naloga u korist drugog trgovca; ili bilo kakva pretraga podataka (data mining), upotreba robota, skripti ili sličnih načina i alata za izvlačenje i prikupljanja podataka.

Ovaj internet sajt ili bilo koji njegov deo ne može biti reprodukovan, dupliran, kopiran, prodat, preprodat ili na bilo koji drugi način eksploatisan u komercijalne svrhe, bez pismenog odobrenja od strane Eklix.rs.

Nije dozvoljeno uokvirivanje ili korišćenje bilo kakve tehnike uokviravanja radi ograđivanja ili uklanjanja bilo koje robne marke (brenda), logoa ili drugih vlasničkih informacija (uključujući fotografije, tekst, izgled stranice ili formu) od Eklix.rs ili naših saradnika, bez pismenog odobrenja. Nije dozvoljena upotreba meta tagova ili drugog „skrivenog teksta“ koristeći naziv Eklix ili Eklix.rs, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Eklix-a. Svako neovlašćeno korišćenje ukida ovlašćenje i dozvolu koju je odobrio Eklix. Odobreno Vam je ograničeno, opozivo i neeksluzivno pravo da kreirate link u okviru određenog teksta (hyperlink) koji vodi do početne ili neke druge stranice ovog internet sajta, ukoliko taj link ne prikazuje Eklix ili njegove saradnike na lažan, pogrešno tumačen, degradirajući ili na neki drugi uvredljiv način. Korišćenje Eklix logoa ili neke druge grafike sa ovog internet sajta, kao deo linka u tekstu, nije dozvoljeno, bez pismenog odobrenja od strane Eklix.


Članstvo / Vaš nalog

Kao registrovani korisnik ovog internet sajta, odgovorni ste za čuvanje ličnih poverljivih informacija vezanih za Vaš nalog, poput korisničkog imena i lozinke, kao i za ograničavanje pristupa Vašem računaru ili uređaju sa kojeg posećujete Eklix.rs i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti i događaje koji nastanu na Vašem korisničkom nalogu, pod Vašom lozinkom. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, naš internet sajt možete koristiti samo uz asistenciju roditelja ili staratelja. Eklix i njegovi saradnici zadržavaju pravo da odbiju pružanje usluge, ugase naloge, uklone ili izmene sadržaj naloga ili otkaže narudžbe po svom nahođenju.


Politika privatnosti

Eklix.rs ima proaktivan pristup zaštiti privatnosti i preduzeo je neophodne korake radi zaštite privatnosti svojih korisnika. Iako imamo pristup svim informacijama koje ste ostavili na ovom internet sajtu, prikupljamo i koristimo samo one koji su relevantni i potrebni za poslovanje, za informisanje i obaveštavanje korisnika, radi održavanja i podizanja kvaliteta usluge, kao i optimalnog korisničkog iskustva. Svi podaci se čuvaju u strogo kontrolisanim uslovima i dostupni su samo zaposlenima u Eklix, koji su obevezani na poštovanje načela zaštite privatnosti.


Komunikacija

Kada posetite Eklix.rs ili nam uputite poruku ili e-mail, komunicirate sa nama elektronskim putem i saglasni ste sa tim da se naša komunikacija dalje odvija na isti način. Mi ćemo sa Vama komunicirati putem e-maila ili putem obaveštenja na našoj internet stranici. Saglasni ste sa tim da su svi sporazumi, obaveštenja, obelodanjivanja i ostale informacije koje Vam dostavljamo elektronskim putem, validni i zadovoljavaju bilo koji Zakonski uslov koji obavezuje na komunikaciju pisanim putem.


Recenziije, komentari, poruke i ostali sadržaj

Korisnicima je omogućeno da pišu recenzije, komentare i druge sadržaje; da podnose sugestije, ideje, postavljaju pitanja i drugo, pod uslovom da postavljeni sadržaj nije ilegalan, nepristojan, preteći, klevetnički; da ne ugrožava privatnost korisnika, ne krši prava intelektualne svojine, ili na bilo koji način šteti trećim licima; da se ne sastoji od, ili sadrži softverske viruse; da ne bude deo političke kampanje; da nije lančana poruka, masovno slanje poruka ili bilo koji drugi oblik neželjenih poruka („spam“). Ne smete da koristite lažnu e-mail adresu niti da se lažno predstavljate. Eklix zadržava pravo (ali ne i obavezu) da ukloni ili izmeni pomenuti sadržaj. Ukoliko postavite sadržaj ili priložite određeni materijal, automatski odobravate Eklix.rs neekskluzivno, besplatno, trajno, neopozivo i potpuno podlicencno pravo da taj sadržaj ili materijal koristi, reprodukuje, modifikuje, adaptira, objavljuje, prevodi, distribuira i prikazuje, bez ikakvog lokacijskog ili medijskog ograničenja. Odobravate Eklix.rs pravo da koristi ime koje ste naveli pri postavljanju sadržaja. Vi garantujete da posedujete ili na drugi način kontrolišete prava na sadržaj koji ste postavili; da je sadržaj tačan; da sadržaj koji ste postavili ne krši uslove i prava ovog internet sajta i da ni na jedan način neće naškoditi bilo kojoj osobi ili entitetu; i da ćete obeštetiti Eklix ili njegove saradnike za potencijalne tvrdnje koje proizađu iz sadržaja koji ste postavili. Eklix ima pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda, izmeni ili ukloni sve aktivnosti ili sadržaje na ovom internet sajtu. Eklix ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji ste postavili Vi ili treća lica.


Zaštita intelektualne svojine

Celokupan sadržaj ovog internet sajta, poput tekstova, grafike, logoa, ikonica, fotografija, audio klipova, digitalnih datoteka za preuzimanje, kompilacija podataka, softvera itd. je u vlasništvu Eklix.rs ili njegovih saradnika, odnosno dobavljača i zaštićen je internacionalnim Zakonima o zaštiti intelektualne svojine.


Zaštitni znakovi (logotipi) / brendovi

Svi zaštitni znakovi koji se pojavljuju na ovom internet sajtu su u vlasništvu njihovih vlasnika, odnosno brendova i mogu, ali ne moraju biti povezani ili sponzorisani od strane Eklix.


Opisi i fotografije proizvoda

Eklix i njegovi saradnici nastoje da budu, što je više moguće, precizni. Međutim, Eklix ne garantuje da su opisi proizvoda i drugi sadržaji vezani za proizvode tačni, kompletni, pouzdani ili bez greške. Ukoliko poručeni proizvod ne odgovara opisu sa ovog internet sajta, Vaše pravo je da ga vratite u nekorištenom stanju.


Rizici od gubitka i oštećenja robe

Svi poručeni proizvodi sa sajta Eklix.rs se šalju u skladu sa odredbama iz Ugovora o dostavi robe, čiji su potpisnici Eklix i AKS kurirska služba, te je na bilo kakvo oštećenje pri transportu ili gubitak pošiljke odgovoran dostavljač.

Naša odgovornost za mogući gubitak ili oštećenje paketa prestaje od momenta kada zaposleni u Eklix predaju paket kurirskoj službi.


Primena zakona

Posetom internet sajta Eklix.rs, saglasni ste da će se svi eventualni sporovi između Vas i Eklix.rs, koji nastanu povredom ovih uslova korišćenja, rešavati u okvirima Zakona Republike Srbije.


Sporovi

Svaki spor koji je na bilo koji način povezan sa Vašom posetom internet sajtu Eklix.rs ili sa proizvodima koje ste poručili preko Eklix.rs, dve strane će pokušati da reše mirnim putem, a u slučaju da nisu u mogućnosti tako da postupe, utvrđuje se nadležnost Privrednog suda.


Pitanja:

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za Prava i uslove korišćenja, Politiku privatnosti ili bilo šta drugo u vezi sa Vašom posetom ili korišćenjem ovog internet sajta, možete nas kontaktirati porukom preko samog sajta ili e-mailom na: info@eklix.rs